• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

لوح تقدیر دومین کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی