• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بیستمین نمایشگاه ایران هلث