• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید مدیرکل دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو