• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید متخصصین جمعیت امام خمینی (ره) لبنان و عقد تفاهم همکاری