• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید آقای مهندس منبتی و هیئت همراه