• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید آقای مهندس مجید نامجو جانشین مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی