• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید آقای دکتر ایمن شهیدی و هیئت همراه

بازدید آقای دکتر محسن ایمن شهیدی(PharmD, PhD)، عضو هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناسی، دانشکده داروسازی مشهد (رئیس دانشکده داروسازی ) و هیئت همراه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email