• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بدن انسان به مقدار معینی از ترکیبات شیمیایی برای آن که به خوبی کار کند احتیاج دارد. از مهم‌ترین الکترولیت‌های مورد نیاز بدن سدیم، پتاسیم و کلرید است.

محصولات

دکستروز

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستزوز ۲۰ درصد
دکستزوز ۲۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
دکستزوز ۵۰ درصد
دکستزوز ۵۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

سدیم بی کربنات

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
سدیم بی کربنات ۷٫۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
سدیم بی کربنات ۸٫۴%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

منیزیم سولفات

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
منیزیم سولفات ۱۰ %
منیزیم سولفات ۱۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۲۰ %
منیزیم سولفات ۲۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۵۰ %
منیزیم سولفات ۵۰ %
محلول تزریقی
آمپول پلی پروپیلن
۱۰
منیزیم سولفات ۱۰ %
منیزیم سولفات ۱۰ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
منیزیم سولفات ۲۰ %
منیزیم سولفات ۲۰ %
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
ادامه مطلب

سدیم کلراید

نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
بروشور
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
سدیم کلراید ۰٫۴۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
سدیم کلراید ۵%
سدیم کلراید ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
سدیم کلراید ۰٫۹%
سدیم کلراید ۰٫۹%
محلول تزریقی
آمپول پرویپلن
۱۰
ادامه مطلب