• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

گزارش های تصویری