اعضاء هیئت مدیره این شرکت متشکل از نمایندگانی از موسسه های ذیل میباشند

آستان قدس رضوی

موسسه سازمان اقتصادی رضوی

موسسه درمانی رضوی

صندوق بازنشتگی کشوری

بیمارستان رضوی

Print Friendly, PDF & Email