شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه ،گالن و چسب آرم دار خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

مشخصات و تعداد برچسب 

قرارداد خرید

تعهدنامه پذیرش شرایط 

ابعاد برچسب ها و تعیین نوع کاغذ 

برچسب ثامن

 

Print Friendly, PDF & Email