شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس در نظر دارد بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت فرم های مربوطه در ذیل اقدام نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهمور و در بسته تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ می باشد.
تلفن شرکت در مشهد : ۰۵۱۳۵۰۰۰۱۱۱

قرارداد خرید

لیست پک بهداشتی

شرایط شرکت در مناقصه

فرم مشخصات شرکت کنندگان در مناقصه

Print Friendly, PDF & Email