نام دارو
نام ژنریک دارو
فرم دارو
بسته بندی
حجم به میلی لیتر
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰۰
دکستروز ۵%
دکستروز ۵%
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۵۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۱۰۰۰
دکستزوز ۱۰ درصد( برای صادرات)
دکستزوز ۱۰ درصد
محلول تزریقی
بطری پلی پروپیلن
۲۵۰
دکستزوز ۲۰ درصد
دکستزوز ۲۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
دکستزوز ۵۰ درصد
دکستزوز ۵۰ درصد
محلول تزریقی
کیسه غیر پی وی سی
۵۰
Print Friendly, PDF & Email