• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

بازدید مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی