شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد کارتن مصرفی سالیانه خود را در ابعاد مختلف از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

 ↓ مشخصات فنی کارتن

 ↓ شرایط شرکت در مناقصه

ادامه مطلب