• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

آگهی مناقصه اتاق کلین روم بیوتکنولوژی

شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد جهت اتاق کلین روم بیوتکنولوژی مورد نیاز خود را طبق نقشه و مشخصات فنی پیوست  از طرییق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار و خریداری نماید.

متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مناقصه مطابق فرم های پیوست اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت در مناقصه

↓  مشخصات فنی

↓ نقشه های فنی

ادامه مطلب

آگهی مزایده ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن(آسیابی و کلوخه) خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مزایده

↓ فرم شرکت در مزایده

ادامه مطلب

آگهی مناقصه تولید کیتهای تشخیص اندوتوکسین

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تولید کیتهای تشخیص اندوتوکسین مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه شرایط، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه تولید کیتهای تشخیص اندوتوکسین

ادامه مطلب