• مشهد، بزرگراه آسیایی، تقاطع فردوسی

مناقصه تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه ،گالن و چسب آرم دار ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین برچسب های بطری، آمپول، کیسه ،گالن و چسب آرم دار خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

مشخصات و تعداد برچسب 

قرارداد خرید

تعهدنامه پذیرش شرایط 

ابعاد برچسب ها و تعیین نوع کاغذ 

برچسب ثامن

 

ادامه مطلب

آگهی مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند. ↓ فرم شرکت در مزایده ↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن و ضایعات متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.
↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

↓ لیست ضایعات متفرقه

ادامه مطلب

مناقصه ساخت و نصب سوله در سایت شرکت

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ساخت و نصب سوله خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

نقشه

ادامه مطلب

آگهی مناقصه بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس در نظر دارد بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت فرم های مربوطه در ذیل اقدام نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهمور و در بسته تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ می باشد.
تلفن شرکت در مشهد : ۰۵۱۳۵۰۰۰۱۱۱

قرارداد خرید

لیست پک بهداشتی

شرایط شرکت در مناقصه

فرم مشخصات شرکت کنندگان در مناقصه

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش ضایعات متفرقه

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مزایده

لیست ضایعات

ادامه مطلب

مناقصه تامین گالن همودیالیز مصرفی سالیانه شرکت داروسازی ثامن


شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین گالن همودیالیز مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

↓ فرم قیمت

ادامه مطلب

مناقصه تامین کارتن مصرفی سالیانه شرکت

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین سالیانه کارتن مصرفی خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

جدول شماره ۱ ضمیمه قرارداد

ادامه مطلب

مزایده ضایعات آسیابی و کلوخه پروپیلن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد فروش ضایعات پلی پروپیلن شامل ضایعات آسیابی و ضایعات کلوخه خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.
↓ فرم شرکت در مزایده

↓ شرایط مزایده

ادامه مطلب

شرایط شرکت در مناقصه ساخت و نصب سوله شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ساخت و نصب سوله خود را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مناقصه شرایط مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه

ادامه مطلب