این شرکت با تجربه بیش از ۲۵ سال در صنعت دارو موفق به کسب جوایز در زمینه های متعددی گردیده و افتخارات ذیل را کسب نموده است

دوستدار سلامت 

سال ۱۳۸۲ – اخذ لوح دوستدار سلامت از وزارت بهداشت و درمان ایران

سال ۱۳۸۶ – اخذ تندیس دوستدار سلامت از وزارت بهداشت و درمان ایران

 

واحد صنعتی نمونه ، کارآفرین برتر و ارتقاء بهره وری

سال ۱۳۷۸ – اخذ لوح واحد تولیدی برتر ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۳ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۴ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازسازمان صنایع و معادن ایران

سال ۱۳۸۵ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازسازمان صنایع و معادن ایران

سال ۱۳۸۵ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه کشوری از وزیر صنایع کشور- ایران

سال ۱۳۸۶ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۶ – اخذ لوح ارتقاء بهره وری ازوزارت کار و امور اجتماعی ایران

سال ۱۳۸۶ – اخذ تندیس صنعت برتر از وزارت صنایع و معادن

سال ۱۳۸۷ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازسازمان صنایع و معادن ایران

سال ۱۳۸۷ – تقدیر از تولید هورمون رشد انسانی توسط وزارت صنایع

سال ۱۳۸۷ – اخذ لوح کارآفرین برترازوزارت کار و امور اجتماعی ایران

سال ۱۳۸۷ – اخذ تندیس کارآفرین برترازوزارت کار و امور اجتماعی ایران

سال ۱۳۸۸ – اخذ لوح واحد صنعتی نمونه ازسازمان صنایع و معادن ایران

 

بهینه سازی مصرف انرژی

سال ۱۳۸۰ – اخذ لوح تقدیر بهینه سازی مصرف انرژی از شرکت برق خراسان- ایران

سال ۱۳۸۱ – اخذ لوح تقدیر بهینه سازی مصرف انرژی از شرکت برق خراسان- ایران

سال ۱۳۸۴ – اخذ لوح تقدیر بهینه سازی مصرف انرژی ازکمیته ملی انژری ایران

سال ۱۳۸۴ – اخذ تندیس بهینه سازی مصرف انرژی ازکمیته ملی انژری ایران

 

صادر کننده نمونه

سال ۱۳۸۴ – اخذ لوح صادرکننده برتر ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۵ – اخذ لوح صادرکننده برتر ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۵ – اخذ تندیس صادرکننده برتر ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۷ – اخذ لوح صادرکننده برتر ازاستاندارخراسان – ایران

سال ۱۳۸۷ – اخذ لوح صادرکننده نمونه ازرئیس کارگروه توسعه صادرات – ایران

سال ۱۳۸۸ – اخذ تندیس صادرکننده برتر ازاستاندارخراسان – ایران

 

تحقیق و توسعه

سال ۱۳۸۶ – اخذ تندیس از انجمن  تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

سال ۱۳۸۷ – اخذ لوح افتخار عالی برای برترین های تحقیق و توسعه خراسان

سال ۱۳۸۸ – اخذ تندیس واحد نمونه در نوآوری و عدالت اقتصادی

 

حفاظت از محیط زیست و استاندارد مدیریت کیفیت

ISO9002 : 1994 سال ۱۳۷۹ – اخذ گواهی استاندارد

سال ۱۳۷۹ – اخذ لوح صنعت سبز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران

ISO9001 : 2000 سال ۱۳۸۲ – اخذ گواهی استاندارد

ISO9001 : 2008 به ISO9001 : 2000 سال ۱۳۸۹ – ارتقاء گواهی استاندارد 

 

عضویت در انجمن های علمی و کمک به انجمن های خیریه

عضویت در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

عضویت در انجمن بیوتکنولوژی ایران

عضویت در انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

عضویت در انجمن بهره وری ایران

تقدیر توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

تقدیر توسط دارالشفاء حضت علی اصغرخراسان

تقدیر توسط مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی عمیق امام  جواد

 

سال ۱۳۹۰ دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت و دریافت گواهینامه محصولات حلال
سال ۱۳۹۱ دریافت تندیس واحد برتر ایمنی و سلامت کار

Print Friendly, PDF & Email