شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد خرید دو دستگاه چیلرخود را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مناقصه شرایط مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.
↓ شرایط شرکت در مناقصه

↓ قرارداد خرید

Print Friendly, PDF & Email