شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین سالیانه برچسب محصولات بطری، آمپول، کیسه و گالن خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

مشخصات برچسب ها

ابعاد برچسب ها

فرم

Print Friendly, PDF & Email