شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین کارتن مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

↓ جدول ضمیمه قرارداد

Print Friendly, PDF & Email