شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین گالن همودیالیز مصرفی سالیانه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط واگذاری مناقصه

↓ فرم قیمت

Print Friendly, PDF & Email