شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، چسب پلاستیکی با آرم شرکت داروسازی ثامن را با برگزاری مناقصه، در قالب عقد قرارداد، تامین نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.
↓ شرایط مناقصه

نمونه چسب


Print Friendly, PDF & Email