شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، غذای پرسنل را از طریق مناقصه عمومی در قالب عقد قرارداد، تامین نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.
↓ شرایط مناقصه

منوی غذا

Print Friendly, PDF & Email