شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین بسته تجهیزات مراقبتی دیالیز صفاقی خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

شرایط شرکت

↓ آرت ورک کارتن تجهیزات دیالیز صفاقی

↓ پیوست

Print Friendly, PDF & Email