شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تعداد  16000 عدد کیتهای تشخیص اندوتوکسین خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می توانند جهت شرکت اسناد مربوطه را مطالعه و سپس اقدام نمایند.

↓  فرم شرکت
شرایط شرکت

↓ Certificate of Analysis

Print Friendly, PDF & Email