شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد، اقلام مازاد نیاز خود را از طریق مزایده واگذار نماید؛ از متقاضیان واجد شرایط خواهشمند است پس از مطالعه مدارک پیوست، اقدام نمایند.

شرایط شرکت

فرم شرکت 

فهرست اقلام مازاد نیاز

Print Friendly, PDF & Email