شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد جهت اتاق کلین روم بیوتکنولوژی مورد نیاز خود را طبق نقشه و مشخصات فنی پیوست  از طرییق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار و خریداری نماید.

متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مناقصه مطابق فرم های پیوست اقدام نمایند.

↓  شرایط شرکت در مناقصه

↓  مشخصات فنی

↓ نقشه های فنی

Print Friendly, PDF & Email