شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تولید کیتهای تشخیص اندوتوکسین مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان واجد شرایط پس از مطالعه شرایط، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه تولید کیتهای تشخیص اندوتوکسین

Print Friendly, PDF & Email