شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد  تامین غذای روزانه کارکنان خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت شرکت، فرم های مربوطه را دریافت و پس از مطالعه آن، اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه تامین غذای پرسنل

↓ فهرست صبحانه مورد نیاز

↓  فهرست نهار مورد نیاز

Print Friendly, PDF & Email