شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد ضایعات متفرقه را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده و دریافت فرم های مربوطه به دفاتر شرکت و یا از سایت شرکت دارو سازی ثامن به آدرس www.samenco.com مراجعه نمایند.

تلفن شرکت در مشهد: ۳۵۰۰۰۱۱۱-۰۵۱

تلفن دفتر تهران: ۲۲۳۴۶۲۶۸-۰۲۱

↓ مشخصات شرکت کنندگان

↓ شرایط شرکت در مزایده

Print Friendly, PDF & Email