شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد تولید گالن ۵ لیتری مورد نیاز خود را برای مدت یک سال خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند فرم های مربوطه را دریافت و اقدام نمایند.

↓  فرم شرکت کنندگان

↓ مشخصات شرکت کنندگان

↓ شرایط شرکت کنندگان

Print Friendly, PDF & Email