شرکت داروسازی ثامن در نظر دارد اقلام مورد نیاز مربوط به بسته بیماران دیالیز صفاقی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند فرم های مربوطه را دریافت و اقدام نمایند.

↓ شرایط شرکت در مناقصه

↓ لیست اقلام مورد نیاز بیماران دیالیز صفاقی

↓ مشخصات شرکت کنندگان در مناقصه

Print Friendly, PDF & Email